แหล่งท่องเที่ยว

อุทยานแห่งชาติเขาแหลม

ประวัติความเป็นมา
ด้วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กำหนดโครงการจัดตั้งอุทยานแห่งชาติ ภาคละ 1 แห่ง รวม 5 แห่ง เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ กองอุทยานแห่งชาติ กรมป่าไม้ ได้เสนอกำหนดพื้นที่บริเวณป่าเหนือเขื่อนเขาแหลม จังหวัดกาญจนบุรี ต่อคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ 2/2529 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2529 มีมติเห็นชอบให้ดำเนินการจัดตั้งพื้นที่บริเวณดังกล่าวเป็นอุทยานแห่งชาติเพื่อเฉลิมพระเกียรติต่อไป

        กองอุทยานแห่งชาติ ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ กษ 0713/4940 ลงวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2529 เสนอกรมป่าไม้ ได้มีคำสั่งที่ 2090/2529 ลงวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2529 ให้นายอาคม เวทย์สุภาสุข นักวิชาการป่าไม้ 5 ไปทำการสำรวจและจัดตั้งพื้นที่บริเวณป่าเหนือเขื่อนเขาแหลม จังหวัดกาญจนบุรี เป็นอุทยานแห่งชาติ และสำนักงานป่าไม้เขตบ้านโป่ง ได้มีหนังสือ ที่ กษ 0714 (บป)/188 ลงวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2530 เสนอจัดตั้งบริเวณดังกล่าวเป็นอุทยานแห่งชาติเช่นกัน ตามรายงานการสำรวจของนายศรศักดิ์ วิริยะเอกกูล เจ้าพนักงานป่าไม้ 3 และ นายประพันธ์ นิลยาภรณ์ เจ้าพนักงานป่าไม้ 2 สำนักงานป่าไม้เขตบ้านโป่ง ซึ่งอุทยานฯ ได้มีหนังสือที่ กษ 0713 (ปข)/3 ลงวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2530 และที่ กษ 0713 (ปข)/21 ลงวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2530 รายงานผลการสำรวจบริเวณดังกล่าว ปรากฏว่าประกอบด้วยส่วนที่เป็นพื้นดินอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาพระฤาษี ป่าเขาบ่อแร่ และป่าห้วยเขย่ง ป่าเขาช้างเผือก และส่วนที่เป็นพื้นน้ำเหนือเขื่อนเขาแหลม มีลักษณะภูมิประเทศและทิวทัศน์ที่สวยงามเหมาะสมจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติ

        อุทยานแห่งชาติเขาแหลม ได้รับการประกาศให้เป็น อุทยานแห่งชาติ โดยได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่ม 108 ตอนที่ 195 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2534 เป็น อุทยานแห่งชาติลำดับที่ 67 ของประเทศไทย

 

 

http://www.hamanan.com/tour/kanchanaburi/utayankaolam.html

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s